Netwerkdag ALO Nederland

Op woensdag 17 mei organiseert ALO Nederland de tweede Netwerkdag. Daags voor Hemelvaart kun je met je collega’s van de landelijke ALO’s kennis, ervaring en jouw mening delen op het gebied van gemeenschappelijke thema’s van de Lichamelijke Opvoeding. 

Dit jaar wordt het evenement georganiseerd op de sportcampus van de Haagse ALO en vindt het speciaal plaats voor alle ALO opleidingsdocenten.

Wat kun je verwachten?

Het programma bestaat uit een plenaire sessie met een keynote van antropoloog Danielle Braun. Na de lunch zijn er twee rondes met netwerksessies waarin thema’s aan de orde komen die al onze ALO’s raken en die een samenwerking in een netwerk rechtvaardigen.

PROGRAMMA

10.30 u – Inloop en ontvangst
11.00 u – PLENAIRE BIJEENKOMST EN KEYNOTE DOOR DANIËLLE BRAUN
12.30 u – Lunch
13.15 u – NETWERKRONDE I
1.4.45 u – Pauze
15.00 u – NETWERKRONDE II
16.30 u – Borrel
17.00 u – Diner (optioneel)*
Definitief programma

Keynote door Danielle Braun

Braun vertelt ons over haar ervaringen als bestuurder en manager en het werken in netwerken. Hoe dat wel (of niet) werkt in verschillende organisaties, de valkuilen en de succesfactoren. Daarbij maakt ze gebruik van haar ruime bestuurlijke en managementervaring maar ook van haar reizen naar de uithoeken van de wereld. Want wat kunnen wij leren van andere culturen en tribes?

Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog. Spreker en auteur van meerdere succesvolle boeken. Ze stond 25 jaar met haar voeten in de corporate klei als manager en bestuurder van meerdere organisaties. Maar bovenal is Danielle reiziger. Elk jaar reist ze ergens op de wereld naar een boeiende tribe om nieuwe verhalen en best practices te verzamelen.

Netwerkrondes

Na de lunch neem je deel aan een van de netwerksessies in beide rondes. Het thema wordt ingeleid door een expert/gespreksleider. Dat kun jij zijn!
Na een inleiding wordt het thema verbonden met jouw praktijk en geef je richting aan nieuwe, toepasbare ideeën.
Je schrijft je in met een eerste en een tweede voorkeur per ronde.

Het deelnemen aan de sessies kan op twee niveaus:
als gespreksleider/expert of als geïnteresseerde deelnemer. 
Dat geef je aan bij je inschrijving.
Schrijf je zo snel mogelijk in maar uiterlijk 26 april

De rol van de gespreksleider/expert
Je introduceert kort de voor jou relevante thema’s binnen het onderwerp en geeft samen met andere deskundigen richting aan de sessie en het op te zetten netwerk. De invulling van de agenda van de verschillende thema’s is aan de gespreksleider/experts. Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij het projectgroeplid van jouw ALO. 

De rol van de geïnteresseerde deelnemer
Je participeert tijdens de netwerksessie en deelt jouw kennis en ervaring op het gebied van het thema. Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij het projectgroeplid van jouw ALO. 

NETWERKSESSIES – THEMA EN OMSCHRIJVING

RONDE 1 – 13.15u

Praktijkgericht onderzoek in het onderwijs: samen met studenten
Binnen de ALO’s zijn studenten bezig met onderzoeksvaardigheden of het doen van onderzoek. Zeker richting het afstuderen zijn studenten bezig met het aantonen van de onderzoeksvaardigheden. De bedoeling is om te bespreken op welke manieren hier invulling aan gegeven wordt bij de ALO’s en te vergelijken hoe de verschillende ALO’s het onderzoek in het afstuderen hebben ingericht. Dit is interessant voor mensen die zich bezighouden met het onderzoek binnen de ALO’s of het afstuderen coördineren.
Coaching van studeer- en studentgedrag op de ALO – veiligheid, zelfregulatie en motivatie
Hoe zet je de student aan? Hoe begeleid je dit? Wat wordt er nu al aan gedaan op iedere ALO?
Pabo-ALO – Curricula en inhoud
Pabo-ALO is inmiddels niet meer weg te denken uit het aanbod van opleidingstrajecten. Deze netwerksessie is gericht op het uitwisselen van inhoudelijk informatie van de verschillende aanbieders of toekomstige aanbieders van pabo-ALO. De bedoeling is om van en met elkaar te leren en te sparren over thema’s zoals curriculum-opbouw, leeruitkomsten, werkplekleren en toetsing. Deze sessie, alsmede het netwerk, is primair gericht op collega’s van het pabo-ALO-traject, maar belangstellenden kunnen als geïnteresseerde deelnemer aansluiten.
Onderzoek Aanvullende Eisen – De toelating
We inventariseren de huidige toelatingsvoorwaarden op de ALO’s en bespreken wat de voorspellende waarde hiervan is voor het succesvol studeren aan een ALO.
Transitie van educatieve opleidingen en Sport en Bewegen – flexibilisering en leerwegonafhankelijkheid
Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via partnerschappen Samen Opleiden. Het opleiden van studenten binnen een partnerschap heeft invloed op de inrichting van de opleidingen. Het doel is om te bespreken hoe er invulling wordt gegeven aan deze partnerschappen en welke consequenties dit heeft voor de ALO’s. 
Motorische ontwikkeling en vaardigheden in het PO – Toekomst van het PO
Uit veel publicaties blijkt dat de motorische vaardigheden van kinderen op een lager niveau zijn dan een aantal jaren geleden. Kinderen kunnen minder goed bewegen en zijn lichamelijk minder fit. Dit heeft gevolgen voor de inrichting in de gymles. In deze ronde staat dit thema centraal met de vraag welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor het opleiden van studenten.
Actieve gezonde leefstijl door bewegend leren, de dynamische schooldag en bewegen buiten de gymzaal
Hoe bereiden de ALO’s hun studenten voor op de andere rol van bewegen buiten de muren van de gymzaal? Denk aan contacten GGD’s, gemeenten, verenigingen, etc.
Groepsdynamica – op de ALO en erbuiten
Groepsdynamica gaat over het ‘spel om de ruimte’ in een team of groep. Het gaat over de vaak ongrijpbare, maar duidelijk voelbare dynamiek in groepen. Wie herkent niet de moeite die soms nodig is om een groep draaiend te krijgen en te houden? In dit netwerk draait het om zicht en vat krijgen op de onderlinge beïnvloeding tussen groepsleden.
Lerarentekort: wat betekent dit voor ons? – Module gericht op PO-context
Er is een landelijk tekort aan leraren, maar hoe zit dit met de ALO’s? Moet er een module komen vanuit het ALO-onderwijs die specifiek gericht is op het lesgeven in het PO?
Flexibilisering en leerwegonafhankelijk opleiden
Steeds meer opleidingen zijn leerwegonafhankelijk vormgegeven en is er binnen de opleidingen een toenemende mate van flexibilisering voor studenten. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het opleiden van studenten binnen de ALO’s. De bedoeling is om hierover met elkaar in gesprek te gaan en informatie uit te wisselen hoe daar op dit moment bij de verschillende ALO’s mee om wordt gegaan.
Netwerkronde 1

NETWERKSESSIES – THEMA EN OMSCHRIJVING

RONDE 2 – 15.00u

Atletiekonderwijs op de ALO’s
Een bestaand netwerk, waarbij gesproken wordt over het atletiekonderwijs op de verschillende ALO’s met interesse om een gezamenlijke body of knowledge te gaan creëren.
Praktijkcomponent mogelijk.
Spelonderwijs op de ALO’s
Al bijna 10 jaar hebben de speldocenten van Fontys ALO in Eindhoven en Windesheim CALO in Zwolle een samenwerking die tot uiting komt in het platform Netwerk Teaching Games (NTG). Het NTG richt zich op het bundelen, delen en genereren van kennis en expertise omtrent de didactiek van spelsporten.
Tijdens deze praktische netwerksessie willen we ALO-collega’s uit het land laten zien en laten ervaren wat een krachtig netwerk kan betekenen voor het eigen onderwijs.
Praktijkcomponent mogelijk.
Digitale middelen in het Sport- en Bewegingsonderwijs
We bespreken de (inter)actieve technologie binnen het bewegingsonderwijs en de sport welke op de ALO’s wordt aangeboden en delen de best-practices van en met elkaar. We gaan op zoek naar de mogelijkheden om binnen dit thema samen te werken.
We maken gebruik van de Beweegmuur in het Haagse gebouw.
Praktijkcomponent mogelijk.
Motorisch leren en didactiek
Motorisch leren is als onderzoeksgebied ook in Nederland goed vertegenwoordigd. De waarde van impliciet leren en ontdekkend leren zijn twee mooie voorbeelden uit recent onderzoek. Hoe de ontwikkelde kennis vertaald wordt naar didactische keuzes of juist vragen op dat gebied oproept, staat centraal in dit netwerk.
Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek
Hoe worden deze onderwerpen aangeboden op de ALO’s? Welke modellen worden gebruikt? Onderzoeken naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen of samen te werken.
Social Justice
Docenten proberen rekening te houden met allerlei verschillen op het gebied van vaardigheid, gender, etniciteit, interesse, en spannen zich steeds opnieuw in om alle leerlingen te motiveren voor een leven lang bewegen. In dit netwerk gaat het over de dilemma’s die deze verschillen in de groep oproepen en over het beoordelen of wat je doet ook het goede is om te doen.
Effectiviteit van de gymles
Veel van de inhoud van onze gymlessen gebeuren op basis van theorie en praktijk ervaring. Het artikel  “Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool: een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingonderzoek” (Mombarg et al., 2022) heeft alle bewezen effectieve onderdelen van de gymles beschreven. Het doel van deze sessie is input te verzamelen voor dit artikel en met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen van dit artikel voor de opleidingen. Daarnaast kunnen eventuele onderzoek(swensen) besproken worden.
Diversiteit en inclusie binnen de ALO/het bewegingsonderwijs
Diversiteit en inclusie is een thema dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Ook binnen ALO’s verdient dit thema aandacht. Zowel de studenten zelf als de leerlingen waaraan zij later lesgeven, verdienen een opleiding die hier aandacht voor heeft. In deze sessie is ruimte om te bespreken hoe verschillende ALO’s hier mee omgaan en samen op zoek gaan naar succesfactoren om dit binnen de opleiding goed weg te zetten.
Bewegingsonderwijs voor het jonge kind (groep 1-3) binnen de ALO’s
Een uitkomst vanuit het onderzoek rondom het Start(v)aardig project is dat er meer kennis en kunde over het jonge kind in het ALO onderwijs terecht moet komen. Het ALO-breed ontwikkelen van een onderwijsmodule is het uitgangspunt van dit netwerk.
Samen bewegen 
Samen een (spel)activiteit op gang houden, samen een choreografie in elkaar zetten, samen een acrogymshow ontwerpen. SAMEN werken, SAMEN communiceren, SAMEN bewegen, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar voor veel leerlingen is dat helemaal niet zo.
Aan de hand van een gedeeld praktijkvoorbeeld (hoe studenten van ALO Eindhoven in de les Bewegen & Muziek hiermee werken) sparren wij samen over welke vakinhoudelijke en vakdidactische kennis de docent LO nodig heeft om leerlingen te leren om ‘SAMEN te bewegen’ en omgangsbekwaam te maken. 
Praktijkcomponent mogelijk.
Netwerkronde 2

Over ALO Nederland

ALO Nederland is het samenwerkingsverband van de zes landelijke Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). In dit samenwerkingsverband bundelen de zes opleidingsinstituten hun krachten en werken hierin nauw samen op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie.

ALO Nederland staat voor Meesterschap, Vooruitgang en Energie en draagt bij aan het allerbeste bewegingsonderwijs. ALO Nederland biedt landelijke dekking en zorgt daarmee voor een optimale interactie met relevante stakeholders. Meer weten over ALO Nederland? Kijk dan op www.alo.nl

De zes ALO’s van Nederland.